PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Verottaako valtio laittomasti ulkomailla asuvia eläkeläisiä?

Ulkomailla pysyvästi asuvaa ja Suomesta eläkettä saavaa verotetaan samalla tavoin, kuin Suomessa asuvaa eläkkeensaajaa. Eläkkeestä pidätetään valtion vero sekä kunnallisvero. Kuitenkaan ulkomailla asuva eläkeläinen ei saa, eikä myöskään käytä, kunnallisia palveluita, joista häntä verotetaan. 

Verottajan sivulta, ulkomailla vakituisesti asuvan eläkkensaajan verotus:

”Koko vuoden rajoitetusti verovelvollisen kunnallisveron osuus määräytyy keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan. Vuosina 2014 ja 2015 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,75. Rajoitetusti verovelvollisen kaikki verot menevät valtiolle (lähdeverolaki 15 § 2 momentti).”

Perustuslain mukaan kunnilla on verotusoikeus, mutta sitä oikeutta, kunnallisveron perintään valtiolla, ei minun käsittääkseni ole.

Näin kirjoitetaan Suomen perustuslaissa.

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

121 §

Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Valtion verot säädetään erikseen lailla:

81 §

Valtion verot ja maksut

Valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Kenelle lain mukaan kunnallisvero maksetaan?

4 §

Kunnallisveron saajakunta

Luonnollinen henkilö ja erillisenä verovelvollisena verotettava kotimainen kuolinpesä suorittavat kunnallisveron kotikunnalle.

Mikä on kotikunta lainmukaan?

5 §

Kotikunta

Verovelvollisen luonnollisen henkilön kotikuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu asuinpaikka (vuodenvaihteen kotikunta).

Vuodenvaihteen kotikuntaan rinnastetaan Suomeen muuttaneen henkilön kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta tai kunta, johon hän Suomeen muutettuaan on ensiksi asettunut. Ulkomaille muuttaneen henkilön kotikunnan ei verotusta toimitettaessa katsota muuttuvan sinä aikana, jolloin häntä tuloverolain (1535/92) 11 §:n mukaan pidetään Suomessa asuvana.

Kunnalle kuuluu myös ratkaisuvalta kunnallisverossa, jonka oikeuden ulkomailla oleva kansalainen menettää, eli perustuslaissa säädetyn oikeusturvan.

38 b § (21.12.2012/882)

Kunnan ratkaisuvalta

Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä 38 a §:ssä säädetään.

38 c § (21.12.2012/882)

Erityinen verosta vapauttaminen

4) verosta vapauttaminen on vero- tai maksuvelvollisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tärkeää.

Verottajan ohje

1 Kotikunnan merkitys verotuksessa

Kotikunnalla on merkitystä luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tuloverotuksessa paitsi veron määrään, myös siihen, mille kunnalle kunnallis- ja kirkollisvero tilitetään. Yhteisöllä kotikunta vaikuttaa siihen, millä valtiolla on verotusoikeus yhteisön tuloon.

Pyydän ystävällisesti Eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tutkimaan onko ulkomailla asuvien eläkeläisten verottaminen kunnallisverolla perustuslain vastaista? Jos perustuslakivaliokunta katsoo, että valtiolla on verotusoikeus myös kunnallisveron osalta, niin rikkooko se kansalaisten yhdenvertaisuutta, sillä valtiolle maksettavan veron määrä on huomattavasti korkeampi ulkomailla asuvilla eläkeläsillä, kuin Suomessa asuvilla? Vuoden 2015 eläketulosta ulkomailla asuvalta eläkkeensaajalta pidätetään 19,75%:a enemmän valtiolle veroa, kuin Suomessa asuvalta eläkkeensaajalta.

Pyydän myös tutkimaan, että rikkooko tämä kunnallisveron periminen EU-kansalaisten vapaa liikkuvuuden periaatetta. Minun mielestäni tämä ulkosuomalaisten eläkkeeensaajan verokohtelu asettaa hänet eri arvoiseen asemaan, niin kotimaassa, kuin hänen asuinmaassaan.

74 §

Perustuslainmukaisuuden valvonta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Kuntalaisille kuuluu myös äänioikeus asuinkuntansa kunnallisvaaleissa, mutta ulkosuomalaisilla sitä ei ole, vaikka veroilmoitukseen on merkitty verottajan toimesta kotikunnaksi Helsinki?

 

Lähteet:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Elaketulojen_verotus_kansainvalisissa_ti(38745)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980532

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotikunnan_merkitys_verotuksessa(33510)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Monissa rikosnimikkeissä Suomen lait toimivat tasapuolisesti.

Sitten on lakeja, joita sovelletaan tarpeen mukaan. Verotus on sellainen. Yksi

viranomainen voi päätöksellään tuhota yrityksen. Suuremman firman kaataminen vaatii jo kolmen virkamiehen yhteistyön.

Reijo Jokela

"Kuitenkaan ulkomailla asuva eläkeläinen ei saa, eikä myöskään käytä, kunnallisia palveluita, joista häntä verotetaan".
Tuo palveluiden käyttöhän perustuu Suomessakin vapaaehtoisuuteen. Ei tälläkään kukaan saa huojennusta verotuksessa, vaikka esimerkiksi asustaa yksityisessä hoitokodissa omakustanteisesti.
Toisaalta, eikö ulkomailla oleskelevan sairaanhoito esim. makseta Suomesta?

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Reijo "Toisaalta, eikö ulkomailla oleskelevan sairaanhoito esim. makseta Suomesta?"

Minullakin on se käsitys, että esim. Espanjasta lähetetään vakituisesti siellä asuvien eläkeläisten sairaanhoito ym. kulut Suomeen maksettavaksi?

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Espanjassa asuvat, ja sinne veronsa maksavat eläkeläiset, ovat maksaneet, ja maksavat, tarkalleen saman sairaanhoitomaksun Suomeen, kuin Suomessa asuvat.

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #4

Eihän noilla kateta terveydenhoitokuluja.
http://www.veronmaksajat.fi/palkka-ja-elake/sairau...
Jotenkin olisi reilumpaa, että Espanjassa pysyvästi asuvat maksaisivat Espanjaan veronsa ja olisivat sitten myös Espanjan sosiaaliturvan piirissä.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #5

Ensin täytyy muistaa, että kyse on suomalaisista eläkeläisistä, jotka ovat tehneet yli neljäkymmentä vuotta töitä, maksaneet veronsa ja sairaanhoitomaksunsa, joilla on rakennettu terveydenhuolto järjestelmämme ja sitä ylläpidetty.

Toiseksi, kyse on sairausvakuutusmaksusta, aivan kuin mikä tahansa vakuutusmaksu. Jos on palovakuutettu talo ja se palaa, niin ei voida olettaa, että talonomistajan maksamilla vakuutusmaksuilla rakennettaisiin uusi talo. Jos sairastut vaikkapa syöpään, jonka hoitokulut ovat jopa satojatuhansia eroja, niin lopetetaanko sinun hoitosi, kun maksamasi sairausvakuutusmaksu on kokonaisuudessaan käytetty?

Todellisuudessa Suomella on huomattavasti edullisempaa hoidattaa eläkeläiset Espanjassa, sillä kulut ovat noin puolet Suomen sairaanhoitojärjestelmän kuluista. Näin ajatteli norjalaiset tehdessään uuden verosopimuksen Portugalin kanssa, jossa Norja verottaa eläkeläisiä 15%:a eläketulosta ja Portugali ei mitään. Norjalaisen eläkeläisen hoito Portugalissa, jonka Norjan valtio maksaa, on ehkä yli puolet edullisempaa, kuin hoitaa eläkeläinen Norjassa.

Yhden liukkaalla jalkakäytävällä liukastuneen vanhuksen lonkkaleikkauksen hinta on noin 25.000€ + saman verran muita sairaanhoitokuluja ja tietenkään ei saa unohtaa myös vanhuksen kipua ja kärsimystä. Espanjassa asuvat eläkeläiset harvemmin liukastuvat jäätiköllä.

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #6

Melanooman hoito maksaa myös. Mutta tuo nyt on aivan asiaan liittymätöntä.

"Toiseksi, kyse on sairausvakuutusmaksusta, aivan kuin mikä tahansa vakuutusmaksu. Jos on palovakuutettu talo ja se palaa, niin ei voida olettaa, että talonomistajan maksamilla vakuutusmaksuilla rakennettaisiin uusi talo. Jos sairastut vaikkapa syöpään, jonka hoitokulut ovat jopa satojatuhansia eroja, niin lopetetaanko sinun hoitosi, kun maksamasi sairausvakuutusmaksu on kokonaisuudessaan käytetty"?

http://www.veronmaksajat.fi/palkka-ja-elake/sairau...
Laitan nyt vielä uudestaan tämän linkin. Sairasvakuutusmaksuilla ei kateta sairauksien hoitokuluja.

PS. en minäkään nyt suoranaisesti ymmärrä, että miksi tätä asiaa oli nyt niin hirveä hinku ronkkia, kun meillä on paljon suurempiakin moraalisia ongelmia noiden verojen/etuuksien kanssa.
1. Veroparatiisitouhut
2. Suomessa yli 6kk työskentelevä saa pehe-etuudet vaikka perhe asuisi ulkomailla (lapsilisät kotihoidontuet ym.)
3. Ulkomaalainen joka on kirjoilla Suomessa, voi saada vuositolkulla sosiaalitukia, vaikka todellisuudessa asuisi ulkomailla

Jostakin kumman syystä nyt alettiin nämä "moraalinkorotus" toimet Espanjassa asuvista eläkeläisistä. Ehkäpä siksi, että veroparatiisitouhuihin ei todellisuudessa edes hakuta kajota ja noihin kahteen muuhun ei oikein haluta koska razizmi.
Helpointa on siis verhota kateus ylevän moraalin viittaan ja kohdistaa jälleen kerran kurjistustoimet suojattomimpiin, eli suomalaisiin.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #7

Näin se valitettavasti on, kun vielä tiedämme, että Espanjaan maksettava keskieläke on 1.800€/kk.

Kateus ajaa maata nurin monella taholla, sillä se iskee kansaan. Veroparatiisi kikkailut eivät aiheuta sellaista kateutta, kuin eläkeläisten verotus, sillä niitä on vaikeampi ymmärtää. Kyse niissä on jopa miljardista veroeurosta vuositasolla, kun Espanjan eläkeläisten verotuksessa on kyse 17milj.eurosta, siitä kun vähennetään vielä säästöt jotka Suomi saa sairaanhoidossa, vammaiskujetuksissa, kotiavustajissa, taksisetelleissä, asumistuissa jne, niin tulos on 0€.

Kun suhteutat nämä luvut mediaan, niin kummalla puolella se painotus on ollut?

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #8

Kerro vielä paljonko Espanjassa verotetaan eläkettä?

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #9

Vero on suunnilleen sama, kuin Suomessa, mutta eläkeläinen saa tehdä erilaisia vähennyksiä. Työkyvyttömyyseläkeläinen saa tehdä isojakin vähennyksiä, jolloin verotettava osuus jää pieneksi, joten vero on myös pienempi, kuin Suomessa.

Suomalaiselle eläkkeensaajalle, joka maksaa verot Espanjaan saattaa jäädä 100-500€, jopa hiukan enemmänkin käteen, joten puhutaan pienistä summista, mutta eläkeläisen kohdalla suuresta summasta. Se muutama satanen saattaa olla ratkaiseva raha, jolla toisessa maassa ilman sosiaalitukia pärjää. Jos se viedään, niin täytyy palata Suomeen sosiaalitukien, asumistuen, vammaistuen jne. piiriin, ja istumaan liukkailla keleillä kunnan tukemaman vuokra-asunnon neljän seinän sisällä odottamaan kotiin tuotavaa kunnan ruoka-annosta.

Elämä saattaa useilta ex-espanjan eläkeläiseltä loppua siinä pimeydessä lyhyeen, joko sairauksien pahetessa tai sitten oman käden kautta. Se on tietenkin kaikista edullisinta veronmaksajille, kun kustannusyksikkö poistuu ja eläkettäkään ei tarvitse enää maksaa. Kirstussa makaava eläkeläinen on paras eläkeläinen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset