PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Korkeimman oikeuden tuomareiden järkyttävät sivutulojen määrät

  • Korkeimman oikeuden tuomareiden palkat ja sivutoimitulot
    Korkeimman oikeuden tuomareiden palkat ja sivutoimitulot

Nyt on otsikoissa kansanedustajien ”sivutoimet” puhujina ja niistä saadut huomattavat palkkiot, siitä tuli tämän blogini aihe mieleen.

Huomattavasti vakavampi asia on Korkeimman oikeuden tuomareitten sivutulot, jotka ylittivät usealla virkatoimesta saadun palkan. Niin oli ainakin 90-luvulla, jolloin media nosti asian esille, mutta sen jälkeen on seurannut hiljaisuus. Onko tilanne sen jälkeen muuttunut vai media vaiennettu?

Katso vieressä olevasta taulukosta Kokeimman oikeuden tuomareiden tulot ja pohdi mielessäsi, että voitiinko heitä pitää puolueettomina ja riippumattomina tuomioistuimen tuomareina? Katso kuva 1.

Silloin KKO:n jäsenten ei tarvinnut edes tehdä sivutoimi-ilmoitusta, kunnes MOT teki  keväällä 1997 ohjelman KKO:n jäsenten sivutoimista ja niistä saaduista kohtuuttomista palkkioista. Olin siinä ohjelmassa haastateltavana, sillä olin siihen ongelmaan paneutunut perin juurin. Ohjelman seurauksena, sekä aktiivisen lehdistön myötävaikutuksella, Eduskunta sääti lain KKO:n jäsenten sivutoimi-ilmoituksista. Mutta vastausta vaille on jäänyt se, että vähensikö se Korkeimman oikeuden tuomareiden toimimista vastoin kansalaisten laittomaksi kokemia kohtuuttomia palkkioita sivutoimista? Onko tuomarille tärkempää päästä Korkeimman oikeuden jäseneksi, vai sitä kautta aukeneva mahdollisuus päästä suurin tuloihin Välimiesoikeuden tuomarina?

90-luvulla ei ollut blogeja, ei somea, joten tuon nyt sen aikaiset törkeydet päivänvaloon, joista kansa pääsee nyt keskustelemaan.

Samaan aikaan, kun Presidentti Koivisto piti kuuluisan konklaavinsa 6.5.1992, jossa oli kutsuttuna kuuntelemassa presidentin ohjausta Korkeimman oikeuden presidentti ja muita tuomareita, oli valtava määrä oikeusistuimissa pankkikriisin uhrien, velallisten, riitauttamat asiat pankkeja vastaan. Presidentti Koivisto arvovallallaan vaikutti ratkaisevasti velallisten oikeuksien heikentämiseen voimassa olleitten lakien vastaisesti. Presidentti Koivisto tähdensi sitä konklaavissaan, että oikeuden tuomioissa on otettava huomioon pankin etu ja jätettävä huomiotta velallisten etu, joka on Suomen lakiin kirjattu sekä perustuslaissa mainittu.

Seurauksethan me kaikki jo tiedämme. 65.000 konkurssiin ajettua yrittäjää, velallisilta kodit alihintaan, itsemurhia valtavasti, syrjäytymistä ja kärsimystä. Sillä velallisille ei oikeutta suotu, vaan vääryyttä.

Korkeimman oikeuden tuomareiden sivutoimina oli silloin, ja tänäkin päivänä toimiminen Välimiesoikeuksien tuomareina, joissa usein on ratkaistavana pankin ja velallisen riita-asiat. Niin oli myös meidän tapauksessamme. Me yrittäjät vastaan valtion hallussa ollut SKOP-pankki, joten emme voineet olla varmoja Välimiesoikeuden puheenjohtajan, joka oli KKO:n tuomari, puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Samoin oli tilanne oikeudenkäynneistämme SKOP:n pankkiireja vastaan alioikeuksissa, hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Oikeutta emme saaneet vaikka yksistään asiakirjatodisteemme olivat täysin aukottomat ja osittain KRP:n hankkimia. Takavarikoimalla SKOP:n johtokunnan pöytäkirjat liitteineen, joissa laiton konkurssisuunnitelma ja omaisuutemme kaappaus ilmenivät selkein sanoin ja pankkiirien itsensä laatimista suunnitelmista.

Sen konklaavin jälkeen ja sen seurauksena SKOP aloitti yrityksemme konkurssin suunnittelun ja sen sitten toteutti vastoin keskinäistä rahoitussopimustamme ja ilman, että konkurssiin olisi ollut laillinen syy ja tähän tapaa tapahtui asiamme käsittely Välimiesoikeudessa ja tällaiset tuomarit asiaa käsittelivät. Ote muistiosta 1993-94.

Vain yksittäistapauksen kautta tämäkin asia voidaan ilmaista lukijalle ymmärrettävässä muodossa.

"6.Välimiesoikeuden jäsenten valinta.

AA Timo Korpiola on Keskuskauppakamarin välityslauta­ kunnan jäsen. Lautakunnan tehtäviin kuuluu valita välimiehet välimiesoikeuksiin.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta neuvotteli ennen kokousta Timo Korpiolan kanssa siitä, voiko hän toimia SKOP:n ja Katinkullan osakkaiden välisessä riitajutussa välimiehenä, jolloin Korpiola antoi tehtävään suostumuksensa.

Lautakunta siis valitsi oman jäsenensä välimieheksi. Korpiola osallistui tähän kokoukseen, mutta ei pöytäkirjan mukaan osallistunut omaan valintaansa. Korpiola ei ilmoittanut välityslautakunnalle ainoatakaan seikkaa, joka tekisi hänestä  esteellisen  välimiehen tehtävään.

7.Välimiesoikeuden toiminta.

Välimiesoikeuden puheenjohtajana toimi korkeimman oikeuden jäsen Pirkko-Liisa Haarman ja jäseninä Vakuutus­ yhtiöiden  yhdistyksen  toimitusjohtaja  Matti  L.  Aho ja  Asianajotoimisto Heikki Haapanimi Ky:n omistaja ja toimitusjohtaja  AA  Timo Korpiola.

Välimiesoikeus hylkäsi oikeudenkäynnin aikana pyyntömme velvoittaa SKOP luovuttamaan ns. editiosäännösten perusteella SKOP:n ne liiketoimintaryhmän ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat, joissa on käsitelty Katinkullan osakas- ja rahoitussopimusta ja tehtyjä rahoitus- ja muita päätöksiä.

Välimiesoikeus hylkäsi myös käsittelyn lykkäämisen siihen asti, että välimiesoikeuden käyttöön saataisiin tuolloin jo vireillä  olleen poliisitutkinnan  tuloksena  kertyvä aineisto.

Kun tätä aineistoa ei välimiesoikeuden käyttöön siten saatu, hylkäsi välimiesoikeus kanteemme sopimussakosta SKOP:n sopimusrikkomuksen perusteella ja tuomitsi Seppo Juurikon 500.000,- markan sopimussakkoon sen vuoksi,  että hän oli rikkonut salassapitopykälää antamalla julkisuuteen tiedon osakas- ja rahoitussopimuksen olemassaolosta ja sen sisällöstä.

Päätöksen antamisen  jälkeen  poliisi  takavarikoi  em. SKOP:n liiketoimintaryhmän ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat, joista ilmeni, että SKOP oli tarkoin käsitellyt ja päättänyt Katinkullan kaappaamisesta Katinkullan talousjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi ·nimeämänsä Pekka Luukkaisen  suunnitelmien  mukaan.

8.Välimiesoikeuden jäsenen jääviys.

Myöhemmin selvisi, että samaan aikaan kun AA Timo Kor­ piola toimi välimiehenä SKOP:a  koskevassa  riita-asiassa, oli hänen omistamallaan Asianajotoimisto Heikki Haapa­niemi Ky:llä oli toimeksiantosuhde seuraavien asiakkaiden kanssa: 

  • Suomen Pankki, tehtävänä SKOP:n haltuunottoon liittyvät toimet,
  • Sponda Oy, tehtävänä SKOP:lta yhtiölle siirtyneen kriisiomaisuuden hoitoon liittyvät toimet,
  • Vakuusrahasto ja Arsenal Oy, jotka omistavat yli 90 o/o:a SKOP:n osakkeista ja äänistä, tehtävänä erinäiset perintä ja muut asianajotehtävät,
  • Suomen Säästöpankki SSP Oy, jota edeltäneiden säästö­ pankkien keskuspankkina SKOP toimi, perintä ja muiden asianajotehtävien hoitaminen,
  • Helsingin Suomalainen Säästöpankki, jonka keskuspank­ ki SKOP oli, hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi Ky:n toinen pääosa­ kas, AA Martti Ikonen. Toimisto on hoitanut pankin erinäisiä asioita, antanut mm. asiantuntijalausunnon siitä, tuleeko pankin isännistön nostaa vahingonkorvauskanteita pankin hallitusta mm. Martti Ikosta vastaan. Lausunto on tosin kadonnut, sen olemassaolo selviää ainoastaan kokouspöytäkirjan liiteluettelosta.

YLEn julkaiseman tiedon mukaan Haapaniemen Asianajotoimiston laskutus Arsenal-SSP OLI 2,6 milj, mk:aa

PKorkeimmalle oikeudelle on tehty hakemus välimiesoikeuden päätöksen kumoamista koskevan kanteen nostamiselle säädetyn menetetyn määräajan palautushakemus, jotta välimiesoikeuden päätös voidaan AA Timo Korpiolan jääviyden perusteella kumota ja välimiesmenettely aloittaa uudelleen, uuden vahvan näytön perusteella."

Niin, kuin lukija voi arvata, valituksemme Korkeimmalle oikeudelle hylättiin ja em. puolueellisen Välimiestuomioistuimen tuomio jäi voimaan. Uutta puolueetonta ja riippumatonta oikeudenkäyntiä emme saaneet. Samoin kävi poikkeuksetta kaikilla yrittäjille ja muille velallisille, jotka yrittivät saada oikeutta silloin ja vaikuttaa siltä, että se käytöntö on jatkunut tähän päivään saakka. Siitä tuli maan tapa!

Ehkä media tutkisi nyt uudelleen, että ovatko Korkeimman oikeuden jäsenten tulot ylittäneet viime vuosina virkatoimesta saadun palkan ja missä määrin? 

ps. esimerkisi Portugalissa tuomarin sivutoimista todetaan näin "Tuomareiden riippumattomuus ja puolueettomuus varmistetaan perustuslailla. Siinä säädetään, että tuomarit eivät voi ottaa vastaan muita julkisia tai yksityisiä tehtäviä, lukuun ottamatta opetustehtäviä, joista ei makseta korvausta, tai oikeusalan tieteelliseen tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Tuomarin voi siirtää toisiin tehtäviin, pidättää tehtävistään, siirtää eläkkeelle tai irtisanoa vain lainsäädännössä sallituissa tapauksissa. Tuomarit voidaan asettaa syytteeseen tekemistään päätöksistä ainoastaan lainsäädännössä säädetyissä poikkeustilanteissa."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset